Polityka prywatności

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o naszej Polityce Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników aplikacji Lektico (dalej zwanej „Aplikacją”) i wszelkich serwisów, portali i stron internetowych związanych z Aplikacją (dalej zwanych z osobna „Serwisem”) oraz pozostałych osób nawiązujących kontakty z Administratorem, w szczególności dla potrzeb Aplikacji lub Serwisu, we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu i Aplikacji oraz innych osób, których dane osobowe przetwarzamy.   Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

1.      Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1.1  Administratorem Aplikacji oraz Serwisu oraz Administratorem Państwa danych osobowych rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1,  90-124 Łódź, wpisana pod numerem KRS 0000941963 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 7252315155 oraz REGON: 520797987, adres e-mail: kontakt.biuro@lektico.com

1.2  Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do:

a.      korzystania z Aplikacji Serwisu i prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Serwisu,

b.      kontaktu za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób, komunikacji, w tym w sprawach przesłania informacji handlowych, korzystania z formularzy kontaktowych jeśli zostały wprowadzone 

c.       zawierania i realizacji umowy, w tym umów o usługi świadczone drogą elektroniczną,

d.      realizacji umów dotyczących Aplikacji,

e.      założenia konta w Aplikacji,

f.        skorzystania przez Państwa z możliwości współpracy z Administratorem lub usług Administratora,

g.      sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, dochodzenia roszczeń,

h.       w celach marketingowych oraz analitycznych.

1.3.     W  powyższych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, login oraz pozostałe dane osobowe podane w toku kontaktu z Administratorem lub w toku korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w tym  podane poprzez formularz kontaktowy oraz w procesie rejestracji w Aplikacji, a także dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies, przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Administratora, takie jak adres IP i identyfikator MAC.

1.4.     W przypadku zawierania umowy, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, co dotyczy także umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, założeniem konta, jeśli taka funkcjonalność jest dostępna, korzystania z formularzy kontaktowych itp.

1.5.     W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody, co będzie wynikać z treści udzielonej zgody. Dane mogą być przetwarzane również na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Zakres przetwarzanych danych zależy w szczególności od wypełnionego formularza oraz usługi, z której Państwo korzystacie.

1.6.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji oraz danych osobowych o użytkownikach i ich zachowaniu także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

1.7.     Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a)       art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. dla celu kontaktu przed zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania, komunikacji itp.

b)      art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej

c)      art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dla celów: przesyłania   informacji handlowych, marketingu bezpośredniego, wykrywania i zapobieganiu nadużyć, oceny wiarygodności płatniczej, analiz statystycznych a także dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

d)      art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia-  w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne.

1.8.    Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach usprawnienia funkcjonowania Serwisu. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.  Zasady korzystania określa Polityka Cookies.

1.9.    W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

1.10.  Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody.  Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

2.      Prawa osoby, której dane dotyczą

 

2.1  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.2  Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

2.2.1        w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2        w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.2.3        w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4        w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5        w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.3  Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.4  Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

 

3.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1  W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, np. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2  Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

3.3  Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w szczególności wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności.

3.4  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

4.      Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

4.1  Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi dotyczące Aplikacji – na przykład serwisów obsługujących płatności, zapewniających utrzymanie serwerów, zapewniających techniczne utrzymanie Aplikacji lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje, co w szczególności dotyczy personelu i podwykonawców Administratora  oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi administratorami ani nie działają na podstawie upoważnień w ramach struktury Administratora przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom. 

4.2  Administrator może posiadać również stronę typu fanpage w serwisie internetowym Facebook.  W związku z tym dane w postaci imienia i nazwiska mogą być gromadzone, a następnie udostępnianie operatorowi serwisu Facebook, a w takim przypadku przetwarzanie danych dokonywane jest w celu korzystania ze strony administratora w serwisie Facebook i marketingu z pomocą serwisu Facebook. Administrator może posiadać także konta w innych serwisach społecznościowych, wobec czego dane osobowe mogą być przekazywane operatorom tych serwisów w zakresie niezbędnym do korzystania ze stron Administratora w tych serwisach. Zasady przetwarzania danych, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym zbieranych poprzez pliki cookies, dotyczą także innych serwisów społecznościowych wykorzystywanych przez Administratora.

4.3  Państwa dane co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG. Jednakże wyjątkowo w związku z korzystaniem przez Administratora z usług określonych podmiotów, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, wyłącznie jednak przy zachowaniu gwarancji zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony np. wynikającego z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.

 

5.      Bezpieczeństwo danych osobowych

 

5.1  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

5.2  Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych elektronicznie i pisemnie, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

6.      Dane kontaktowe. Postanowienia końcowe

 

6.1  Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

6.2  Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy zasad wyświetlania reklam podmiotów trzecich na stronie- w tym zakresie zalecamy zapoznanie się z Politykami Prywatności podmiotów udostępniających reklamy.

6.3  Administrator ma prawo w każdym czasie      do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, poprzez zamieszczenie w Serwisie/ Aplikacji nowej lub zmienionej wersji niniejszego dokumentu.

6.4  Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres kontakt.biuro@lektico.com lub pisemnie na adres: LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1,  90-124 Łódź

 

Stan na dzień 30.01.2023r.