REGULAMIN PORTALU

APLIKACJI

LEKTI – NAUKA CZYTANIA

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Niniejszy Regulamin reguluje zasady udostępniania Usług świadczonych drogą elektroniczną w Aplikacji, tj. zasady świadczenia tych Usług przez Usługodawcę i zasady korzystania z tych Usług przez Użytkownika. Regulamin reguluje również zasady dostępu do Aplikacji, korzystania z niej, jak również Licencji udzielanej na korzystanie z Aplikacji. Usługodawca świadczy Usługi  zgodnie z Regulaminem

2.      Aplikacja jest administrowana przez ​ LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi  będącą właścicielem i operatorem i Aplikacji. Aplikacja jest grą edukacyjną dla dzieci przeznaczoną do nauki czytania. Korzystanie z Aplikacji, w celu korzystania z Usług Elektronicznych, odbywa się na zasadach i w zakresie Licencji. Usługodawca nie przenosi ani nie udziela żadnych praw do Aplikacji, w tym licencji, innych lub w szerszym zakresie niż wprost wynikające z Regulaminu.

  1. Aplikacja funkcjonuje i jest prowadzona zgodnie z Regulaminem. Regulamin ma charakter regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin reguluje zasady korzystania z Aplikacji i składa się na treść umowy o Usługi Elektroniczne. Regulamin określa:

(a)    zasady funkcjonowania i korzystania z  Aplikacji;

(b)   prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane z korzystaniem z Portalu i Aplikacji;

(c)    rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(d)   warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym:

o   wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

o   zakaz dostarczania przez usługobiorcę (Użytkownika) treści o charakterze bezprawnym;

(e)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(f)     tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.      Dodatkowo na podstawie Regulaminu Usługodawca udostępnia informacje, o których mowa art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

5.      Użytkownicy korzystający z Aplikacji są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Aplikacji. Rozpoczynając korzystanie z Aplikacji, w szczególności z Usług Elektronicznych lub uzyskując dostęp do Aplikacji lub Usług Elektronicznych, Użytkownik akceptuje Regulamin. Akceptacja Regulaminu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych. W toku rejestracji Konta w Aplikacji, Użytkownik ma możliwość złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

 

 

 

Definicje i dane Usługodawcy

§ 2

1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:

(a)        Aplikacja – program Lektico, do którego prawa przysługują Usługodawcy i dystrybuowany przez Usługodawcę, posiadający funkcje  gry edukacyjnej dla dzieci działającej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT- Internet of Thigns) przeznaczonej do nauki czytania, z wykorzystaniem której Usługodawca świadczy Usługi Aplikacji;

(b)       Usługodawca- LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1,  90-124 Łódź, wpisana pod numerem KRS 0000941963 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 7252315155 oraz REGON: 520797987 ;

(c)        Użytkownik –użytkownika odpowiedniego urządzenia, który korzysta z Aplikacji, w szczególności z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.;

(d)       Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

(e)       Regulamin- niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Aplikacji, zamieszczony w Aplikacji, a także udostępniany wraz z możliwością nabycia (pobrania) Aplikacji;

(f)        Usługi -ogół funkcji Aplikacji oferujących określone usługi Użytkownikom dotyczące korzystania z Aplikacji, stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Udostępnienie Aplikacji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym;

(g) Konto –  Usługę, na którą składa się prowadzony dla określonego Użytkownika w Aplikacji pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji;

 (h)      Ustawa o prawach konsumenta - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.);

(i)        Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zm.).

(j)        Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08 ze zm.);

(k)        Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14j.t. ze zm).

(l) Licencja – licencja dotycząca korzystania z Aplikacji, udzielana  w odpowiednim zakresie Użytkownikowi, na zasadzie umowy licencyjnej na korzystanie z Aplikacji, zgodnie z Regulaminem oraz przepisami Prawa autorskiego. Licencja jest licencją typu end-user.

 

§ 3

1.         W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta, a także innych stosownych przepisów prawa Usługodawca informuje o następujących danych:

(a)       firma: LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

(b)       siedziba: Łódź;

(c)        adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1,  90-124 Łódź,

(d)       NIP:     7252315155;

(e)       REGON: 520797987;

(f)        organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

(g)       nr KRS:            0000941963;

(h)       kapitał zakładowy: 5 000,00 zł;

(i)        e-mail: kontakt.biuro@lektico.com

(j)        adresy stron internetowych: www.lekti.pl, www.lektico.com  

2.         Poprzez informacje zawarte w Regulaminie Usługodawca udostępnia również informacje, o których mowa art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

 

Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 4

1.        Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji świadczy Usługi drogą elektroniczną.

2.        Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności polegają na:

(a)    udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w Aplilkacji

(b)   umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą,

(c)    udostępnianiu funkcjonalności Aplikacji opisanych w Regulaminie, w tym Konta.

 

Warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną- Aplikacja

§ 5

1.      Usługi świadczone w ramach Aplikacji polegają na udostepnieniu wszelkich funkcjonalności Aplikacji, w tym Konta.

2.      Zasadniczą funkcjonalnością Aplikacji są funkcje gry edukacyjnej dla dzieci działającej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT- Internet of Thigns) przeznaczonej do nauki czytania, współpracującej z elementami fizycznymi zestawu, którego Aplikacja jest częścią.

3.      Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 6

1.      Do zawarcia umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej Aplikacji przy czym dostęp do Aplikacji wymaga jej uprzedniego pobrania na zasadach dystrybucji Aplikacji stosowanej przez Usługodawcę.

2.      Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.  Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia danego Konta. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie usunąć Aplikację ze swojego urządzenia.

 

Reklamacje dotyczące Usług

§ 7

1.      Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, o których mowa w § 3 Regulaminu. Reklamacje mogą być również zgłaszane za pośrednictwem odpowiednich narzędzi lub funkcji Aplikacji jeśli zostały w nich udostępnione.

2.      W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać dane kontaktowe, opis problemu oraz żądanie reklamacyjne, celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.

3.      Reklamacje, o których mowa w ust. 1 i 2 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika udostępnionych przez niego Usługodawcy w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

Odstąpienie od umowy o Usługi

§ 8

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę z Usługodawcą umowę o Usługi w zakresie dostępu do Aplikacji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.         Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.

3.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

(b)       o świadczenie Usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Usługodawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części Usługi prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części. Przystępując do korzystania z Aplikacji Użytkownik potwierdza swoją zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Pobranie Aplikacji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym a rozpoczęcie korzystania z Aplikacji oznacza zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wymagania techniczne

§9

Wymagania techniczne dla Aplikacji są następujące

PC Windows:

32- lub 64-bitowy system wersji 7/8/10, 2 GB pamięci RAM, procesor dwurdzeniowy 1.33GHz, kamera internetowa USB (2Mpx z autofocusem)

 

Android:

System w wersji 7.0 lub nowszy, procesor dwurdzeniowy 1.2 GHz, tylna kamera

 

iOS:

System w wersji 8 lub nowszej, iPhone SE lub nowszy, iPad czwartej generacji lub nowszy

 

Licencja

§10

1.      Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji, która jest licencją typu end-user i uprawnia użytkowania Aplikacji do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, bez prawa do modyfikacji kodu informatycznego, odsprzedaży, rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, sublicencjonowania i publicznego udostępniania. 

2.      Licencja nie uprawnia do zwielokrotniania Aplikacji, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Aplikacja oraz  czynności w Aplikacji dostępne w języku polskim.

2 Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi w Aplikacji oraz w odpowiednim sklepie internetowym, z którego można pobrać Aplikację,  przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Użytkownika lub wydrukowanie.

3.  Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a)    mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

(b)   sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

(c)    w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

(d)    w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do czynności dokonywanych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Użytkownik rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.

6. Wszelkie prawa autorskie do utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, składających się na Aplikację przysługują Usługodawcy.

7.  We wszelkich sprawach uregulowanych Regulaminem lub dotyczących korzystania z Portalu, Aplikacji lub Usług zastosowanie mają przepisy prawa polskiego (wybór prawa), przy czym w stosunku do Konsumentów, wybór prawa, o którym mowa w niniejszym ustępie nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z właściwymi przepisami byłoby właściwe w braku wyboru.

8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego i  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarli Państwo umowę o Usługi.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1,  90-124 Łódź,  adres email kontakt.biuro@lektico.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    LEKTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1,  90-124 Łódź, email kontakt.biuro@lektico.com :

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

–   Data zawarcia umowy……………………………………………………………………………….

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................

–   Adres konsumenta(-ów)..................................................................................

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................................................

–   Data.............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.